شماره جاری: دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-250 
1. سفرنامة ابن‌بطوطه و نهادهای اجتماعی

صفحه 1-28

نعمت الله کرم الهی؛ شمس الله مریجی؛ محمد جوادفر