دوفصلنامه علمی پژوهشی مطالعات فرهنگی اجتماعی حوزه (SCS) - واژه نامه اختصاصی