بر اساس نویسندگان

ا

 • ابراهیمی پور، قاسم [2] عضو هیئت مدیره انجمن علمی مطالعات اجتماعی حوزه و استادیار گروه جامعه شناسی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره
 • احمدی، محمدحسن [1] استادیار دانشگاه تهران
 • اسداللهی، حبیب الله [1] کارشناس ارشد تبلیغ و ارتباطات فرهنگی دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام
 • انواری، محمدرضا [1] دانشجوی دکتری فرهنگ و ارتباطات دانشگاه باقرالعلوم(علیه السلام) و عضو گروه تربیتی اجتماعی پژوهشکده باقرالعلوم(علیه السلام)

ب

پ

ح

خ

 • خیری، حسن [1] عضو هیئت مدیره انجمن علمی مطالعات اجتماعی حوزه و دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی
 • خیری، حسن [1] عضو هیئت مدیره انجمن علمی مطالعات اجتماعی حوزه و دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی

د

ر

س

 • ساروخانی، باقر [1] استاد گروه جامعه شناسی/ دانشگاه تهران/ تهران/ ایران
 • سیدحسین، شرف الدین [1] دانشیار مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی و عضو پیوسته انجمن علمی مطالعات اجتماعی حوزه
 • سلیمی، محمد [1] دانش آموخته دکترای مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی

ش

ص

غ

ف

ک

 • کاوند، نرگس [1] دانشجوی دکتری جامعه شناسی گروه های اجتماعی/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات/ تهران/ ایران
 • کرم الهی، نعمت الله [1] استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام

م

 • مریجی، شمس الله [1] عضو هیئت مدیره انجمن علمی مطالعات اجتماعی حوزه/ دانشیار دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام

ه

ی

 • یوسف زاده، حسن [1] استادیار جامعه المصطفی العالمیه و عضو هیئت مدیره انجمن علمی مطالعات اجتماعی حوزه