دوفصلنامه علمی پژوهشی مطالعات فرهنگی اجتماعی حوزه (SCS) - فرایند پذیرش مقالات