دوفصلنامه علمی پژوهشی مطالعات فرهنگی اجتماعی حوزه (SCS) - اهداف و چشم انداز