دوره و شماره: دوره 6، شماره 12، آذر 1401، صفحه 1-133 (پاییز و زمستان 1401)