واکاوی فرآیند بلوغ اجتماعی در دوره‌ی اطاعت از دیدگاه آیات و روایات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، ایران

2 استادیار جامعه المصطفی(ص)

10.22081/scs.2022.73520

چکیده

پدیده‌ی بلوغ، از نیازهای بایسته و برجسته در هر جامعه شمرده می‌شود. در این میان بلوغ اجتماعی برای فرد، خانواده و جامعه سرنوشت‌ساز است؛ زیرا بلوغ اجتماعی به‌مانند فرآیندی است که در آن افراد با کسب باورها، هنجارها، مهارت‌ها، توانایی و استعداد رویارویی با زیستگاه اجتماعی را کسب می‌کنند
و می‌توانند مسئولیت‌ها و نقش‌های اجتماعی را بدون اتکا به دیگران انجام دهند. ازاین‌رو نوشتار پیشِ رو با روش توصیفی- تحلیلی درصدد واکاوی فرآیند بلوغ اجتماعی در دوره‌ی اطاعت؛ یعنی هفت سال دوم زندگی است؛ زیرا این دوره، پایه و بنیان شخصیت کودک در آینده است که به‌خودی‌خود در پیوند با شکوفایی بلوغ اجتماعی نقش ویژه و برجسته‌ای دارد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد، در دوره‌ی اطاعت، تربیت اجتماعی کودک و آشنایی وی با ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی امکان‌پذیر است که با توجه به فرآیند بلوغ اجتماعی در این دوره بایسته است، کودک بسته به نقش‌های اجتماعی جامعه‌پذیر گردد و مهارت‌های زندگی را بیاموزد. برآیند این امر، نخست ورود موفقیت‌آمیز به گام بعدی رشد و بالفعل شدن توانایی‌های اجتماعی و دوم تحقق بلوغ اجتماعی در دوره جوانی است که این کار به ازدواج بهنگام و دیگر مسئولیت‌های اجتماعی می‌انجامد.

کلیدواژه‌ها