کلیدواژه‌ها = عدالت اجتماعی
بررسی عدالت در پیش‌نویس سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با تأکید بر عدالت اجتماعی

دوره 5، شماره 9، شهریور 1400، صفحه 103-122

حسین بستان؛ حفیظ اله فولادی وندا؛ میثم لطیفی؛ مسعود رحمتی


بررسی نقش فرهنگ قومی در توسعه ورزش

دوره 3، شماره 6، دی 1398، صفحه 135-157

فرحناز قاسمیان؛ فرزاد غفوری؛ حبیب هنری؛ محمد سعید ذکایی