نویسنده = حمید پارسانیا
کاربست‌های نظری مؤثر بر شکل‌گیری «برنامۀ قوی» دیوید بلور

دوره 7، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 41-59

محدثه قشقایی خواص؛ قاسم زائری؛ حمید پارسانیا


بازخوانی اندیشه‌های اجتماعی انتقادی المیزان نسبت به غرب

دوره 3، شماره 5، اردیبهشت 1398، صفحه 139-153

صادق گلستانی؛ حمید پارسانیا


تحلیل رابطه رفتارهای فقها معیار شش قرن اول با شرایط اجتماعی

دوره 2، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 5-32

محمد دینمحمدی؛ حمید پارسانیا