کلیدواژه‌ها = نظریۀ برنامۀ قوی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
کاربست‌های نظری مؤثر بر شکل‌گیری «برنامۀ قوی» دیوید بلور

دوره 7، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 41-59

محدثه قشقایی خواص؛ قاسم زائری؛ حمید پارسانیا