نویسنده = حمید رضا محمدی
نقش فرهنگی دولت از منظر امام خمینی(ره)

دوره 4، شماره 7، اردیبهشت 1399، صفحه 103-124

مهدی مزینانی؛ سید محمود مرتضوی هشترودی؛ حمید رضا محمدی