بررسی انتشار تصویر شطرنجی متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی جرم مبتنی بر نظریه هنجاری رسانه دینی (با محوریت رسانه ملی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق،دانشکده علوم انسانی،واحد یادگارامام خمینی(ره)شهر ری،دانشگاه آزاداسلامی،تهران،ایران

2 استادیار گروه فقه و حقوق،دانشکده علوم انسانی،واحد یادگار امام خمینی(ره)،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران

10.22081/scs.2019.69609

چکیده

با توجه به رعایت اصل محرمانگی در مراحل مختلف رسیدگی‌‌‌‌‌های قضایی و همچنین تبیین بایسته‌‌‌‌‌های اخلاقی انتشار تصویر تارشده متهم در گزارش‌‌‌‌‌های تلویزیونی برمبنای نظریه هنجاری رسانه دینی، میزان شناسایی هویت اشخاص در تصاویر شطرنجی منتشرشده از تلویزیون، به روش آزمایشی بررسی، و به‌وسیله فرمول کوکران در جامعه آماری شهر تهران با ضریب خطای حدود 1/0 حجم نمونه 103 نفر تعیین شد و با ‌‌نمونه‌گیری خوشه‌‌‌‌‌‌ای چندمرحله‌‌‌‌‌‌ای، افراد مورد آزمایش انتخاب شدند؛ سپس با تصویربرداری و شطرنجی کردن تصویر افراد حجم نمونه، میزان شناسایی هویت این افراد در گروه‌‌‌‌‌های خانواده، فامیل، دوستان و همسایگان آنها آزمایش شد. داده‌‌‌‌‌‌‌ها و اطلاعات به‌دست‌آمده با استفاده از نرم‌افزار spss و آزمون ضریب  هم‌بستگی پیرسون تجزیه و تحلیل گردید و پس از اثبات فرضیه این موضوع که تار کردن چهره اشخاص مانع شناخت هویت آنها در میان مخاطبان هدف‌‌‌‌‌ نمی‌شود، به روش توصیفی تحلیلی، بایدها و نبایدهای انتشار رسانه‌‌‌‌‌‌ای تصویر تارشده متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی جرم از تلویزیون مبتنی بر نظریه هنجاری رسانه دینی تبیین شد.

کلیدواژه‌ها