نویسنده = نعمت‌الله کرم‌اللهی
روش‌شناسی بنیادین مفهوم «سنت» در اندیشه آنتونی گیدنز با رویکردی انتقادی

دوره 5، شماره 9، شهریور 1400، صفحه 59-78

علی خدیوی؛ نعمت‌الله کرم‌اللهی


رهیافتی معناشناسانه به مسائل نوپدید فرهنگی از منظر قرآن

دوره 3، شماره 6، دی 1398، صفحه 29-49

عباس ابراهیمی؛ اصغر اسلامی تنها؛ نعمت‌الله کرم‌اللهی