راهبردهای هنجارسازی اجتماعی در تبلیغ دینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و دانشجوی دکتری دانشگاه فردوسی مشهد

10.22081/scs.2019.69225

چکیده

از اصول هر دین و شریعتی، تلاش برای اثبات حقانیت، ماندگاری و ترویج حوزه نفوذ خود از طریق تبلیغ دینی است. دین اسلام هم از این قاعده مستثنا نیست و به نوع آموزه‌های دینی و جلوه‌های رفتاری آن در زندگی فردی و اجتماعی توجه ویژه‌‌ای دارد. در واقع اگر اعتقادات و باورهای دینی افراد نتوانند به رفتار متناسب با خود و مورد نظر دین منجر شوند، ارزش چندانی نخواهند داشت. شاید برای تحقق رفتارهای مطلوب دینی و گسترش آنها راه‌های متفاوتی وجود داشته باشد؛ ولی به نظر‌ می‌رسد ‌مؤثرترین آنها ایجاد الگوهای رفتاری و هنجاری مناسب از طریق سازوکارهایی است که مطالعات اجتماعی در اختیار می‌گذارد. مجموع این فعالیت‌ها را در قالب مفهوم «هنجارسازی اجتماعی» مطرح کرده و در این نوشتار ضمن بررسی ارتباط آن با تبلیغ دینی، به شناسایی و معرفی ظرفیت بالای آن و به‌خصوص معرفی برخی راهبردهای عملی در این جهت پرداخته‌ایم

کلیدواژه‌ها