بررسی رابطه ارزیابی دانش آموزان از عملکرد مبلغان روحانی مدارس و نگرش آنان نسبت به روحانیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام

2 کارشناس ارشد تبلیغ و ارتباطات فرهنگی دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام

10.22081/scs.2017.67376

چکیده

هدف این مقاله بررسی رابطه دانش­دینی، وضعیت­ظاهری، شیوه و محتوای سخن مبلغان روحانی مدارس و نحوه نگرش دانش آموزان نسبت به روحانیت است. این تحقیق با روش پیمایش و تکنیک پرسشنامه اجرا شده است. جمعیت آماری، شامل دانش آموزان دبیرستانی استان چهارمحال و بختیاری، حجم نمونه­آماری 352 نفر و روش نمونه گیری خوشه ای طبقه ای است. براساس یافته های پژوهش 79 درصد پاسخگویان دانش دینی مبلغان را بالا می دانند، 7/74 درصد وضعیت ظاهری، 6/73 درصد شیوه صحبت و 3/71 درصد محتوای صحبت مبلغان را مناسب ارزیابی کرده اند. تفاوت معناداری بین ارزیابی پاسخگویان از دانش دینی، وضعیت ظاهری، شیوه و محتوای سخن مبلغان برحسب جنسیت، سال تحصیلی و رشته تحصیلی وجود دارد. میانگین نگرش دانش آموزان نسبت به روحانیت قبل از حضور مبلغان 2/10 و بعد از حضور مبلغان 4/13 است، لذا حضور مبلغان توانسته 2/3 نمره میانگین نگرش دانش آموزان را تغییر مثبت دهد، همچنین دانش دینی، وضعیت ظاهری و شیوه و محتوای صحبت مبلغان رابطه مثبت با نگرش دانش آموزان نسبت به روحانیت دارد.

کلیدواژه‌ها