کلیدواژه‌ها = رفتار‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
اعتبارسنجی میزان ‌‌‌‌‌‌‌‌تأثیر اصول فقه در درمانشناختی وسواس

دوره 7، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 125-111

جواد شایانفر؛ حسین خاکپور؛ غلام رضا رضوی دوست