کلیدواژه‌ها = بی‌نظمی- آشفتگی
نگرشی جامعه‌شناختی به منابع ترس از جرم (مورد مطالعه: شهر اردبیل)

دوره 6، شماره 11، تیر 1401، صفحه 75-96

طاها عشایری؛ طاهره جهان پرور