نگرشی جامعه‌شناختی به منابع ترس از جرم (مورد مطالعه: شهر اردبیل)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی و استادیار گروه تاریخ و جامعه شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشجوی دکترای جامعه شناسی فرهنگی دانشکده علوم اجتماعی ارتباطات و رسانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

10.22081/scs.2022.72889

چکیده

زمینه و هدف: ترس از جرم و قربانی شدن به پنداره‌ی دل‌نگرانی فرد از قربانی شدن به دست ولگردان، معتادان، سارقان، کودک‌رباها، مزاحم خیابانی، سودجوها، گروه‌های بزهکار و افراد غیراخلاقی است که ممکن است خود یا یکی از نزدیکان وی را مورد تهدید و قربانی قرار دهند. بر این اساس، پژوهش کنونی بر آن است تا منابع ترس از جرم را در بین شهروندان اردبیلی تبیین کنند. الگوی انتخابی پژوهش برای تبیین موشکافانه‌ی رویداد اجتماعی (رخداد ترس از جرم)، انگاره‌ی بی‌سازمانی اجتماعی است.
روش: ساز و کار اجرای پژوهش، روش کمی است. روش کمی پژوهش، از راه تدوین پرسشنامه و نظرسنجی از شهروندان، در کنار سنجش میزان ترس از جرم، سازه‌های کارآمد بر آن را مورد آزمون قرار داده است. حجم نمونه با نرم‌افزار sample power برابر با 287 نفر تعیین و روایی و پایایی پرسشنامه نیز برآورد شده است.
یافته‌ها: آزمون پیرسون نشان می‌دهد که بین متغیرهای بی‌نظمی- آشفتگی (0.679)، بی‌ثباتی سکونتی (0.446)، نظارت غیررسمی (0.484-)، آنومی اخلاقی (0.197)، تجربه‌ی رویارویی با جرم (0.298) با ترس از جرم، پیوند معنی‌داری داشته است. ترس از جرم به فراخور جنسیت و تراز تحصیلات فاقد ناهمگونی معنی‌دار و به فراخور گونه‌ی شغل؛ یعنی شاغل (55.34)، بیکار (61.25) و محصل/ دانشجو (55.60) ناهمگونی می‌پذیرد. همپوشی برآیندهای الگوی رگرسیون چندگانه، ضریب تعیین تعدیل ‌شده، برابر با (0.363=R Square adjusted) و ضریب تعیین، برابر با (0.381=R Square) است.

کلیدواژه‌ها