نویسنده = مسعود کیانپور
فهم دانشجویان علوم پزشکی اصفهان از مقوله حجاب (بر اساس کنش متقابل نمادین)

دوره 7، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 110-81

زهرا آبیار؛ الله کرم کرمی پور؛ مسعود کیانپور