نویسنده = طاها عشایری
نگرشی جامعه‌شناختی به منابع ترس از جرم (مورد مطالعه: شهر اردبیل)

دوره 6، شماره 11، تیر 1401، صفحه 75-96

طاها عشایری؛ طاهره جهان پرور


ارز ش‌های جمع‌گرایانه ایرانیان:فراتحلیل نوع‌دوستی

دوره 4، شماره 8، اسفند 1399، صفحه 57-82

طاها عشایری؛ طاهره جهان پرور؛ الهام عباسی