نویسنده = ابراهیم فیاض
ارتباطات میان‌فرهنگی براساس نظریه کنش دعوتی در تناظر با کنش ارتباطی هابرماس

دوره 1، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 121-146

حسن یوسف زاده؛ ابراهیم فیاض؛ کریم خانمحمدی