نویسنده = حسن یوسف زاده
مولفه ‌های سبک زندگی با تاکید بر دیدگاه اسلامی

دوره 2، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 33-56

حسن یوسف زاده


ارتباطات میان‌فرهنگی براساس نظریه کنش دعوتی در تناظر با کنش ارتباطی هابرماس

دوره 1، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 121-146

حسن یوسف زاده؛ ابراهیم فیاض؛ کریم خانمحمدی