نویسنده = سیدرضا صالحی امیری
الگویی مطلوب از شاخص های سنجش امور فرهنگی در رسانه ملی

دوره 1، شماره 1، مهر 1396، صفحه 27-62

محمد سلیمی؛ سیدرضا صالحی امیری