الگویی مطلوب از شاخص های سنجش امور فرهنگی در رسانه ملی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکترای مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی

2 عضو هیئت علمی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی

10.22081/scs.2017.67374

چکیده

شناخت و ارزیابی دقیق و کمی از وضعیت موجود فرهنگ و برآورد میزان تغییر و تحولات آن، از ضرور تهای مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی به شمار می رود که نیازمند الگویی جامع و منطقی از شاخصهای فرهنگی است. نظر به اهمیت الگو در تعیین و طبقه بندی شاخصها و نیز نارسایی های قابل توجه در الگوهای رایج، مقاله حاضر برگرفته از تحقیقی است که در این زمینه به انجام رسیده است. به جهت پیچیدگیهای فرهنگ و نیز بستگی تام موضوع با مبانی نظری، در تحقیق یاد شده، ابتدا مبانی فلسفی، انسان شناختی و جامعه شناختی و همچنین شاخصهای رایج فرهنگی بررسی شده سپس با استفاده از آرای صاحب نظران این حوزه و مبتنی بر روش نظام گرا،الگویی جامع در سه بخش کلی «امور فرهنگی» ، «فعالیتهای فرهنگی» و «مقدورات فرهنگی» برای سه سطح توسعه، کلان و خرد طراحی شده است. به دلیل گستردگی این الگو، در نوشته حاضر، پس از بیان مقدمات و مبانی لازم، تنها به تبیین امور فرهنگی  به عنوان اصلی ترین بخش فرهنگ  بسنده شده و در این خصوص، مؤلفه های مناسبی برای سطوح توسعه و کلان جامعه و نیز برای سطح خرد  جهت سنجش ویژگیهای فرهنگی افراد، خانواده ها و سازمانها طرح شده است. قابل یادآوری است که برای مؤلفه های یاد شده مصادیقی بارز و قابل ارزیابی از شاخصها بیان شده و در پایان نیز با توجه به اقتضائات خاص رسانه ملی، بهره گیری از الگوی مذکور در رسانه بحث شده است. 

کلیدواژه‌ها