نویسنده = سید محسن میرسندسی
ظرفیت نهاد حوزه‌ی علمیه در سیاست‌های جمعیتی کشور

دوره 6، شماره 11، تیر 1401، صفحه 115-134

سید محسن میرسندسی


راهبردهای هنجارسازی اجتماعی در تبلیغ دینی

دوره 3، شماره 5، اردیبهشت 1398، صفحه 111-138

سید محسن میرسندسی