فرایند پذیرش مقالات

1- ابتدا ارسال مقاله از طرف نویسنده بصورت کامل و در دو فایل : الف) بدون نام نویسندگان و اصل فایل مقاله و ب) فایل مشخصات نویسندگان

2- ارزیابی اجمالی از طرف سردبیر نشریه

3- در صورت قبولی در ارزیابی اولیه و اجمالی و بعد از پرداخت حق ارزیابی از طرف نویسنده به مبلغ 100.000 تومان

4- ارزیابی تفصیلی مقاله از طرف دو ارزیاب

5- بعد از موافقت و کسب امتیاز لازم برای رتبه علمی پژوهشی واریز مبلغ 200.000 تومان از طرف نویسنده مسئول دانشجو و مبلغ 300.000 تومان از طرف نویسنده مسئول هیئت علمی برای مراحل بعدی

6- ارسال مقاله برای ویراستاری

7- ارسال مقاله برای صفحه آرایی

8- انتشار مقاله

* نکته: ترجمه چکیده انگلیسی مقاله به عهده نویسنده مقاله می باشد.