الگوی مراتبی سلامت اجتماعی در منابع اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه روانشناسی اسلامی / دانشکده علوم و معارف حدیثی / دانشگاه قرآن و حدیث

10.22081/scs.2022.72732

چکیده

سلامت اجتماعی از ابعاد مهم سلامت انسان است و در این میان، سلامت اجتماعی از مهم‌ترین مراتب آن به شمار می‌آید. مسئله این است که آیا همه‌ی مفاهیم سلامت اجتماعی، رتبه‌ی هم‌تراز دارند؟ هدف این پژوهش، بررسی مراتب سلامت اجتماعی در منابع اسلامی است. در این پژوهش از روش ترکیبی بهره گرفته شده: روش توصیفی- تحلیلی کلاسیک در بررسی منابع دینی و روش پانل خبرگان برای تعیین اعتبار یافته‌ها. یافته‌ی پژوهش آن است که مفاهیم 24 گانه‌ی سلامت اجتماعی در دو عنوان «ایمنی اجتماعی» و «خیر اجتماعی» رتبه‌بندی می‌شوند. خیر اجتماعی نیز دارای دو رتبه‌ی «خیر متوازن» و «خیر متعالی» است که روی هم رفته، مراتب سه‌گانه‌ی سلامت اجتماعی را شکل می‌دهند. برآیند اینکه باید برای سنجش سلامت اجتماعی، ابزاری با دو شاخص اصلی ایمنی و خیر اجتماعی و سه شاخص میانی ایمنی اجتماعی، خیر متوازن و خیر متعالی و سپس شاخص‌های خرد 24 گانه طراحی کرد. همچنین باید در برنامه‌ریزی و اقدام، ترتب مراتب مورد توجه قرار گیرد

کلیدواژه‌ها