ارائه چارچوب بازاریابی تعاملی موفق در حوزه فرهنگی‌‌‌‌‌‌‌ از طریق فضای مجازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی – بازاریابی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شاهرود،

2 استادیار گروه مدیریت دولتی ، واحد شاهرود ، دانشگاه آزاد اسلامی ، شاهرود ، ایران

10.22081/scs.2021.72505

چکیده

هدف این تحقیق، ارائه چارچوب بازاریابی تعاملی موفق‌‌‌‌‌‌‌ در حوزه فرهنگ، از طریق فضای مجازی است. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی، و از نظر نوع، اکتشافی محسوب می‌گردد. برای شناسایی و مقایسه اهمیت عوامل، از نظریات شانزده فعال حوزه فرهنگی و اساتید دانشگاه آشنا به امور بازاریابی و ارتباطات استفاده شده است. روش نمونه‌گیری در تحقیق جاری، هدفمند، و ابزار گردآوری اطلاعات در مرحله شناسایی عوامل، پرسشنامه دلفی، و در مرحله کمّی (اهمیت عوامل)، مقایسات زوجی بوده است. در این تحقیق برای شناسایی عوامل نهایی، از تکنیک دلفی فازی، و برای ارائه چارچوب، از تکنیک دیمتل استفاده شده است. بر اساس نتایج به‌دست‌آمده، در مجموع، 21 شاخص برای موفقیت بازاریابی تعاملی در فضای مجازی شناسایی گردید که این شاخص‌‌‌‌‌‌‌ها در قالب پنج عامل کلی دسته‌بندی گردیدند. بر اساس یافته‌های تحقیق، به‌ترتیب، کیفیت فنی، اثرگذارترین، و عوامل بازاریابی، ‌تأثیرپذیرترین عامل، شناخته شده‌‌اند. در اثرگذاری مستقیم بر بازاریابی تعاملی در فضای مجازی، به‌ترتیب، کیفیت محتوا، عوامل بازاریابی، کیفیت فنی، کیفیت طراحی و عوامل مدیریتی قرار گرفته‌‌اند.

کلیدواژه‌ها