مروری بر مفهوم و شاخص‌های توسعه و پیشرفت با نگرش اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

SCS-2106-1095

چکیده

این پژوهش به دنبال تبیین مفهوم و شاخص‌های توسعه و پیشرفت از منظر اسلامی است. ابتدا معنای لغوی پیشرفت و توسعه مورد مداقه قرار می‌گیرد. سپس معنای اصطلاحی آن کنکاش می‌شود. در بخش دوم مقاله مفهوم توسعه و پیشرفت با نگرش اسلامی بیان می‌شود. پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این سوال است که هدف توسعه و پیشرفت از منظر اسلام چیست؟ به عبارت دیگر اسلام چه معیارها و شاخص‌هایی را برای توسعه و پیشرفت بیان می‌دارد؟ در یافته‌های پژوهش با مراجعه به منابع دینی نشان می‌دهد که 120 کد در قالب شبکه مضامین بدست آمد. طبق این نگاره، الگوی شاخص‌های توسعه و پیشرفت در اسلام مضمون فراگیری است که در برگیرنده پنج مضمون سازمان‌دهنده و عمده (پیشرفت معنوی، ارتقای کیفیت زندگی، توسعه پایدار، ارزش‌های فرهنگی و رشد درون‌زا) است. این پژوهش با مراجعه به اسناد و منابع، از تکنیک کیفی تحلیل مضمون برای تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده نموده است.

کلیدواژه‌ها