وضعیت پوشش حمایتی کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی از سالمندان کشور؛ یک مطالعه‌ی میان استانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات جمعیت کشور

10.22081/scs.2021.70922

چکیده

امروزه یکی از موضوعات مهم در خصوص مطالعات سالمندی، بررسی وضعیت پوشش حمایتی سالمندان توسط نهادها و ارگان‌های ارائه دهنده‌ی اینگونه پوشش‌هاست. طبیعی است با افزایش تعداد سالمندانِ کشور، ضرورت رفع نیازهای خاص این گروهِ جمعیتی، در اولویت سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی قرار گیرد. هدف از این پژوهش، مقایسه و بررسی وضعیت پوشش سالمندان تحت حمایت کمیته امدادامام خمینی‌(ره) و سازمان بهزیستی کشور به عنوان دو نهادِ حمایتی اصلی به سالمندانِ کم‌توان و بی‌بضاعت جامعه است. پرسش اصلی که در این کاوش در جستجوی آن هستیم اینکه با افزایش تعداد سالمندان کشور، چتر حمایتی نهادهای رسمی حمایتی از سالمندان افزایش داشته است یا نه و وضعیت این پوشش در سطح کشوری و استانی طی سال‌های اخیر چگونه بوده است؟
نتایج این مطالعه نشان می‌دهد طی دوره‌ی 1394 تا 1397 میزان پوشش این دو نهاد از سالمندان کشور از 7/33 درصد به 4/27 درصد کاهش داشته است. این سخن بدان معناست که چتر حمایتی در این دو نهاد حمایتی، متناسب با رشد جمعیتِ سالخورده، نه تنها افزایش قابلِ توجهی نداشته، بلکه روندی کاهشی نیز داشته است. بیشترین میزان پوشش حمایتی دو نهادِ حمایتیِ مذکور از سالمندان، مربوط به استان‌های سیستان‌و‌بلوچستان، ایلام و کهکیلویه‌وبویر‌احمد و کمترین میزان مربوط به استان‌های تهران، البرز و اصفهان بوده است.

کلیدواژه‌ها