تحلیلی آماری از سبک زندگی اسلامی از منظر فرهیختگان حوزه علمیه خواهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه ادیان و مذاهب، رشته مطالعات زن و خانواده

2 عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه قم

10.22081/scs.2019.69065

چکیده

برای شناخت نظر فرهیختگان حوزه‌‌‌های علمیه خواهران و درباره فاصله سبک زندگی فعلی با سبک زندگی مطلوب اسلامی در خانواده‌‌‌های ایرانی، با استفاده از روش پژوهش پیمایشی، ابتدا ‌‌‌پرسش‌نامه‌ای با 120 ‌‌سؤال در ساحت­های اجتماعی، عبادی‌، باورها، اخلاقی، مالی، ‌خانوادگی، سلامت،‌ تفکر و علم، امنیتی و زمان‌شناسی، طراحی گردید. پس از دریافت پاسخ‌ها، روش تجزیه و تحلیل داده‌ها به دو صورت تحلیل توصیفی و تحلیل استنباطی و در قالب آماره  «T» صورت گرفت. با توجه به یافته‌ها و ‌تحلیل پاسخ‌‌‌های ‌‌‌پرسش‌نامه، بررسی وضع فعلی سبک زندگی اسلامی در خانواده، به این ترتیب در ساحت‌‌‌های مختلف که به وضع مطلوب نزدیک‌تر بوده، شناسایی و دسته‌بندی شده است. در مجموع، نمره سبک زندگی اسلامی فعلی فاصله بسیاری با سبک زندگی مطلوب دارد؛ به‌طوری که در حوزه سلامت که نزدیک‌ترین ساحت به وضع مطلوب‌‌ است، میانگین نمره آن 17/51% و در حوزه باورها میانگین نمره 95/30%‌‌ می‌باشد. درعین‌حال دستاوردهای این تحقیق برای مدیران و سیاست‌گذاران‌‌ می‌تواند مفید وکارآ باشد.

کلیدواژه‌ها