بررسی رابطه هوش فرهنگی با رضایت اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد علوم اجتماعی

10.22081/scs.2019.69064

چکیده

با توجه به اهمیت دو متغیر هوش فرهنگی و رضایت اجتماعی‌، این مطالعه با هدف بررسی رابطه هوش فرهنگی با رضایت اجتماعی در بین دبیران مقطع متوسطه شهر اردبیل انجام شد‌. این پژوهش کاربردی است و  جامعه آماری آن، شامل کلیه دبیران دبیرستان‌های شهر اردبیل است که در سال 95-96 به تدریس اشتغال داشتند. حجم نمونه 130 نفر با ‌‌‌نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند‌‌. ابزار ‌‌‌جمع‌آوری داده‌‌‌ها دو ‌‌پرسش‌نامه  هوش فرهنگی و رضایت اجتماعی بود‌‌. اعتبار ‌‌پرسش‌نامه‌‌‌‌ها مورد تأیید اساتید، و از پایایی مقبول در سطح رضایت‌بخش‌ برخوردار بود‌‌. برای تجزیه و تحلیل داده‌‌‌ها و آزمون فرضیه تحقیق، علاوه بر شاخص‌های آماری توصیفی‌، از آزمون هم‌بستگی استفاده شد‌‌.‌‌‌ میانگین نمره هوش فرهنگی در حد 49/3 بود و از مؤلفه‌های آن‌، هوش انگیزشی بیشترین میانگین، و هوش دانش کمترین میانگین را داشت‌‌.‌‌‌ میانگین نمره رضایت اجتماعی 05/4 و در حد بالایی بود‌‌‌ و از مؤلفه‌های آن، روابط آموزشی و خانوادگی میانگین بالاتری نسبت به روابط اجتماعی داشت‌‌.‌‌‌ بین هوش فرهنگی و رضایت اجتماعی، هم‌بستگی مثبت و معناداری مشاهده شد‌‌.‌‌‌ با توجه به نتایج حاصل از وجود رابطه بین هوش فرهنگی و رضایت اجتماعی دبیران‌، توجه به اهمیت‌‌‌ هوش فرهنگی با رضایت اجتماعی دبیران ضروری به نظر ‌‌‌می‌رسد‌. 

کلیدواژه‌ها