الگوی اسلامی نظارت بر تبلیغات رسانه‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت رسانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 دانشیار گروه علوم ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

3 استاد تمام گروه مدیریت رسانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

10.22081/scs.2019.69003

چکیده

با ﺣﻀﻮر رسانه‌های ﻧﻮﻳﻦ ﻛﻪ ﻏﺎلباً در شبکه اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ‌آﻓﺮﻳﻨﻲ ﻣﻲ‌ﭘﺮدازﻧﺪ، ﻧﺤﻮه ﻣﺼﺮف رﺳﺎﻧﻪ‌ای نیز تغییر ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﻪ‌وﺿﻮح ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔـﻲ از ﻣـﺼﺮف رﺳـﺎﻧﻪ‌ای ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ اﻳـﻦ رﺳﺎﻧﻪ‌ﻫﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺟﻮاﻧﺎن دراﻳﻦ‌بین اﺳﺘﻔﺎده بیشتری از اﻳﻦ رﺳﺎﻧﻪ‌ﻫـﺎ می‌کنند. ﻗﺎﻋﺪه ﮐﻠﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ ﺗﺪوﯾﻦ‌ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﮔﺰﯾﻨﺶ‌ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ رﺳﺎﻧﻪ دﯾﻨﯽ، ﺑﻪ‌ﻃﻮر اﻗﺘﻀﺎﯾﯽ ﺣﺎوی ﭘﯿـﺎمﻫـﺎی ﻣﻔﯿـﺪ و ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﺮای ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺑﺎﺷﺪ و اﮔـﺮ ﻣﻔﯿـﺪ ﻧﯿﺴـﺖ، دﺳـﺖ‌ﮐـﻢ ﻣﻀﺮ ﻫﻢ ﻧﺒﺎﺷﺪ. نویسنده در این مقاله، الگویی مبتنی بر آموزه‌های دینی، به منظور نظارت بر تبلیغات رسانه‌ها طراحی می‌کند. مؤلفه‌های مورد بررسی، شامل دستاورد معنوی تبلیغات، نظام هنجاری، سبد مصرف رسانه‌ای، هنجارهای ارزشی و نظارت بر رسانه است. جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل کلیه مخاطبان تبلیغات رسانه‌ای در شهر تهران است. در نهایت این نتیجه حاصل شده است که رﺳﺎنه‌ها ﻫﻤﻮاره ﺳﻬﻢ ﺑﺰرﮔﻲ در تبلیغات داﺷﺘﻪ‌اند و ﻧﻪ‌ﻓﻘﻂ ﺑﺎزار ﻣﻄﻠﻮب آﮔﻬﻲ‌دﻫﻨﺪﮔﺎن را ﺷﻜﻞ ﻣـﻲ‌دهند، ﺑﻠﻜـﻪ ﺧﻮد نیز درآﻣﺪ ﻋﻤﺪه‌ای از آن ﺑﻪ‌ دﺳﺖ می‌آورند. ازاین‌رو ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ مؤلفه‌های نظارت شرعی بر تبلیغات و به تبع آن ارائه الگویی مناسب برای نظارت بر روند ارائه آگهی تبلیغاتی در یک رسانه دینی، ضروری است. در بین مؤلفه‌های بررسی‌شده، هنجارهای ارزشی با ضریب 4/97 درصد بالاترین رتبه را داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها