نظریه و روش در علوم انسانی (نگاهی به رویکرد اسلامی و غیراسلامی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکترای فرهنگ و ارتباطات، هیأت علمی دانشگاه صدا و سیما

10.22081/scs.2018.67390

چکیده

در این مقاله ابتدا مباحثی مقدماتی درباره تبیین و اهمیت بحث نظریه و روش، و سپس مطلبی در خصوص عرصه‌های اجرای تحقیق به عنوان مقوله‌ای که از اهمیت ارتباط روش و نظریه حکایت دارد، مطرح شده است‌. سپس هستی­شناسی مادی و روش تحقیق مبتنی بر این رویکرد و ‌‌پیامدهای آن در علوم انسانی توضیح داده شده و در ادامه بحثی درباره معرفت‌‌شناسی و روش، صورت گرفته است. آنگاه روش و نظریه در رویکردهای جدیدِ غربی و‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ پست‌مدرن و تمایلات نواندیشان اسلامی به این رویکردها و تبعات آن بررسی شده است. در انتها نیز نظریه و روش در رویکرد اسلامی بحث شده و نتیجه گرفته‌ایم که با توجه به اهمیت این بحث در علوم انسانی، مطالعه و تبیین آن توسط اندیشمندان اسلامی، ضروری و نیازمند توجه جد‌‌ی است. 

کلیدواژه‌ها