بازسازی رابطه فرهنگ و سیاست‌گذاری مبتنی بر حکمت صدرایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکترای فرهنگ و ارتباطات

10.22081/scs.2017.67377

چکیده

هدف این تحقیق ارائه‌ی چارچوبی هستی شناختی برای سیاست‌گذاری در حوزه فرهنگ تحت عنوان «تحولِ فرهنگیِ معرفتی» است. بدین معنا که چگونه سیاست، اقتصاد و اجتماع با رویکردی فرهنگی و مبتنی بر معرفت، متحول می‌شود. این مقاله همانند متفکران قاره‌ای قائل به تقدم معرفت فرهنگی بر علوم طبیعی و معرفت تجربی است اما بر اساس حکمت صدرایی به تقدم معرفت عقلی بر فرهنگ نیز تأکید دارد. بدین ترتیب معرفت فرهنگی میان دو نوع معرفت قرارگرفته است که خصلت‌های دوگانه‌ای را برای آن به وجود می‌آورد. این خصائص دوگانه و متناقض نما، بسیاری از اندیشمندان قاره‌ای و تجربه‌گرا را سرگردان نموده است اما در حکمت صدرایی با توجه به نظریه‌ی «خیال»، می‌توان فرهنگ را با خصلت‌های دوگانه‌ای تشریح نمود و قائل به اراده‌ای حقیقی برای انسان بر طبق «حرکت جوهری» بود. رویکرد مختار این متن، تحول فرهنگیِ معرفتی است که در مقابل رویکردهای صرفاً فرهنگی یا صرفاً معرفتی و رویکردهایی که فرهنگ را تابع اقتصاد و سیاست و اجتماع یا مستقل از آن‌ها می‌دانند، متمایز می‌کند. درنهایت اصولی برای تحول در عرصه‌ی فرهنگی مطرح‌ شده است.

کلیدواژه‌ها