کلیدواژه‌ها = اخلاق اجتماعی ایرانیان
ارز ش‌های جمع‌گرایانه ایرانیان:فراتحلیل نوع‌دوستی

دوره 4، شماره 8، اسفند 1399، صفحه 57-82

طاها عشایری؛ طاهره جهان پرور؛ الهام عباسی