کلیدواژه‌ها = ابزار تغییر
تغییرات فرهنگی از منظر علامه طباطبایی ره

دوره 1، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 1-22

قاسم ابراهیمی پور؛ مرضیه فخری