نویسنده = یاور عیوضی
بررسی چرایی تنوع‌یابی دین‌داری در جامعه ایرانی

دوره 5، شماره 10، اسفند 1400، صفحه 27-46

یاور عیوضی؛ محمد تقی دشتی


تحلیل مضمون عوامل موثر بر فرهنگ تضاد نزد ایرانیان

دوره 4، شماره 7، اردیبهشت 1399، صفحه 83-102

یاور عیوضی؛ محمد تقی دشتی؛ محمدباقر صدقی؛ مهدی ایمانی مقدم