نویسنده = حسن قره باغی
بررسی عوامل و جریان‌های اقتصادی مؤثر در توسعه‌ علوم طبیعی نوین

دوره 5، شماره 9، شهریور 1400، صفحه 39-58

داود فاضل فلاورجانی؛ حسن قره باغی


بررسی عوامل جامعه‌شناختی موثر در علوم طبیعی نوین

دوره 4، شماره 7، اردیبهشت 1399، صفحه 29-48

حسن قره باغی؛ داود فاضل فلاورجانی