نویسنده = محمد سعید ذکایی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نقش فرهنگ قومی در توسعه ورزش

دوره 3، شماره 6، دی 1398، صفحه 135-157

فرحناز قاسمیان؛ فرزاد غفوری؛ حبیب هنری؛ محمد سعید ذکایی