نویسنده = شمس الله مریجی
سفرنامة ابن‌بطوطه و نهادهای اجتماعی

دوره 3، شماره 5، اردیبهشت 1398، صفحه 29-56

نعمت الله کرم الهی؛ شمس الله مریجی؛ محمد جوادفر


سیر تحول نظریه‌ تمدن در اندیشه معاصر مسلمین

دوره 2، شماره 3، مهر 1397، صفحه 1-22

شمس الله مریجی؛ حمیداله فاضل قانع