نویسنده = شرف الدین سیدحسین
جایگاه دین در گفتمان طالبانیسم

دوره 1، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 65-92

شرف الدین سیدحسین؛ علیرضا حسنی