اعضای هیات تحریریه

سردبیر

حسن خیری

علوم اجتماعی رئیس انجمن علمی مطالعات اجتماعی حوزه / دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی

hassan.khairigmail.com

مدیر مسئول

حمید پارسانیا

علوم اجتماعی عضو هیئت مدیره انجمن علمی مطالعات اجتماعی حوزه/ عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی

h.parsaniayahoo.com

مدیر اجرایی

محسن افروغ

علوم sdhsd مدیر اجرایی نشریه

ssoq89gmail.com

اعضای هیات تحریریه

نصراله آقاجانی

علوم اجتماعی عضو هیات علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام

nasraqajanigmail.com

قاسم ابراهیمی پور

علوم اجتماعی عضو هیئت مدیره انجمن علمی مطالعات اجتماعی حوزه / استادیار گروه جامعه شناسی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

ebrahimipoor14yahoo.com

حسین بستان

علوم اجتماعی عضو هیئت مدیره انجمن علمی مطالعات اجتماعی حوزه / مدیر گروه جامعه‌شناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

hbostanrihu.ac.ir

میرصالح حسینی جبلی

علوم اجتماعی استادیار جامعة المطصفی العالمیه(ص)

hossini_miryahoo.com

کریم خانمحمدی

علوم اجتماعی عضو هیات علمی و دانشیار دانشگاه باقر العلوم(ع)

khanmohammadi49yahoo.com

حسن خیری

علوم اجتماعی رئیس انجمن علمی مطالعات اجتماعی حوزه / دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی

hassan.khairigmail.com

حسن غفاری فر

علوم اجتماعی استادیار دانشگاه باقر العلوم علیه السلام

ssoq89gmail.com