تأثیر رسانه‌های جمعی در بازنمایی انتقال ارزش‌های فرهنگی اجتماعی زنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی مقطع دکتری، رشته جامعه شناسی فرهنگی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی، تهران. ایران. (نویسنده مسئول

3 استادیار و مدیر گروه علوم اجتماعی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.22081/scs.2022.72727

چکیده

ظهور رسانه‌های جدید به‌ ویژه تلویزیون، ماهواره و شبکه‌های اجتماعی فضای جدیدی برای کنشگری زنانه و بازنمایی ارزش‌های مدرن در اختیار زنان گذاشته است. در این ‌بین مسئله‌ای شکل می‌‌گیرد با این مضمون که تلویزیون داخلی و ماهواره‌ی خارجی تا چه حد بر ارزش‌های فرهنگی زنان شهر مهاباد تأثیر گذاشته است. همچنین شناسایی سایر عوامل اثرگذار در این زمینه، مهم‌ترین هدف این مقاله محسوب می‌شود. پژوهش حاضر بر روش ترکیبی (کمی- کیفی) استوار است. روش کمی بر پایه‌ی گردآوری اطلاعات از راه پرسشنامه‌ی محقق ساخته با روش نمونه‌گیری تصادفی بوده است و روش کیفی بر پایه تحلیل محتوای جهت‌دار به‌منظور اعتباریابی نتایج یافته‌‌های کمی به عمل آمد. جامعه آماری پیمایش شامل زنان 15 تا 65 سال شهر مهاباد است که بر اساس فرمول کوکران، 366 نفر حجم نمونه تعیین شد. یافته‌‌های پژوهش حاکی است بین شبکه‌های تلویزیون داخلی و ماهوارهی خارجی و ارزش‌های فرهنگی زنان رابطه وجود دارد. نتایج پژوهش نشان داد که در کنار دو عامل پایه‌‌ای، استفاده از برنامه‌‌های تلویزیون داخلی و ماهواره‌ی خارجی و عوامل دیگری مانند ضعف رسانه‌ی داخلی، تغییرات نظام اجتماعی کشور، تفکرات سرمایه‌‌داری و اومانیستی، عوامل اجتماعی، اقتصادی و شبکه‌‌های اجتماعی مجازی تعیین‌کننده‌ی جهت‌گیری‌های فرهنگی زنان در شهر مهاباد است.

کلیدواژه‌ها