وضعیت پوشش حمایتی کمیته امداد امام‌خمینی(ره) و سازمان بهزیستی از سالمندان کشور؛ یک مطالعه‌ی میان استانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات جمعیت کشور

10.22081/scs.2021.72441

چکیده

امروزه، یکی از موضوعات مهم در خصوص مطالعات سالمندی، بررسی وضعیت پوشش حمایتی سالمندان توسط نهادها و ارگان‌های عرضه‌کننده‌ اینگونه خدمات است. طبیعی است با افزایش تعداد سالمندان کشور، ضرورت رفع نیازهای خاص این گروه جمعیتی، در اولویت سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی قرار گیرد. هدف از این پژوهش، مقایسه و بررسی وضعیت پوشش سالمندان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینیw و سازمان بهزیستی کشور، به‌عنوان دو نهاد حمایت‌کننده اصلی از سالمندانِ کم‌توان و بی‌بضاعت جامعه است. پرسش اصلی که در این کاوش در جست‌وجوی پاسخ بدان هستیم، این که با افزایش تعداد سالمندان کشور، چتر حمایتی نهادهای رسمی حمایتی از آنان، افزایش داشته است یا خیر؛ و وضعیت این پوشش در‌ سطح کشوری و استانی طی سال‌های اخیر چگونه بوده است؟ نتایج این مطالعه نشان می‌دهد طی دوره‌ 1394 تا 1397 میزان پوشش این دو نهاد از سالمندان کشور از 7/33 درصد به 4/27 درصد کاهش داشته است. این سخن بدان معناست که چتر حمایتی در این دو نهاد حمایتی، متناسب با رشد جمعیتِ سالخورده، نه‌تنها افزایش مهمی نداشته، بلکه روندی کاهشی نیز داشته است. بیشترین میزان پوشش حمایتی دو نهاد حمایتی مذکور از سالمندان، مربوط به استان‌های سیستان ‌و ‌بلوچستان، ایلام و کهگیلویه‌‌ و بویر‌احمد و کمترین میزان مربوط به استان‌های تهران، البرز و اصفهان بوده است

کلیدواژه‌ها