بررسی نقش فرهنگ قومی در توسعه ورزش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشکده تربیت بدنی دانشگاه علامه طباطبایی ره

2 دانشیار دانشکده تربیت بدنی دانشگاه علامه طباطبایی ره

3 استاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی ره

10.22081/scs.2019.69610

چکیده

هدف از این پژوهش، شناسایی نقش فرهنگ قومی در توسعه ورزش همگانی است. این پژوهش با شیوه کیفی و با رویکرد نظریه مبنایی انجام شد. مشارکت‌کنندگان در این پژوهش را صاحب‌نظران در حیطه تربیت بدنی و فرهنگی تشکیل داده‌اند که عمدتاً فعالیت‌های علمی، پژوهشی و اجرایی نزدیک به پژوهش مورد نظر داشتند. دسترسی به نمونه‌های پژوهش به شیوه نمونه‌گیری هدفمند با تکنیک گلوله برفی بود که پس از اخذ مصاحبه نیمه‌ساختار‌یافته با هجده نفر، اشباع نظری صورت گرفت و از روش کدگذاری در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی، جهت تحلیل داده‌ها استفاده شد. درنهایت، شش مقوله اصلی شامل مفاهیم رایج در ورزش همگانی، وضعیت‌سنجی، انسجام ملی اقوام، تمایز ورزشی اقوام، وضعیت اقتصادی و اجتماعی، و فرهنگ قومی شناسایی شدند. هفت مقوله اصلی استراتژی‌های منجر به توسعه ورزش اقوام در قالب پارادایم کدگذاری تعیین شدندو نظریه تدوین و ارائه گردید. از نتایج حاصل می‌توان برای تکمیل مبانی ‌نظری توسعه ورزش همگانی اقوام و مهاجران سود برد و ورزش هر منطقه براساس عدالت اجتماعی و رعایت کامل علایق و ویژگی‌های اقوام، گسترش یابد. همچنین توصیه می‌شود ورزش همگانی یک حوزه اجتماعی امیدوار‌کننده برای اجتماعی ‌شدن و هم‌بستگی بین‌قومی در روند رو به افزایش یک سبک زندگی فعال در میان همه اقوام ‌باشد. 

کلیدواژه‌ها