بازخوانی اندیشه تمدن ساز شهید شهید سیدمحمدباقر صدر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت مدیره انجمن علمی مطالعات اجتماعی حوزه و دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی

10.22081/scs.2017.67375

چکیده

اندیشه های تابناک شهید سید محمد باقر صدر به رغم انتشار و ترجمه مهجور مانده و اندیشه نظام مند و نظام ساز ایشان درخور توجه ویژه و بهره گیری بیشتر است. ایشان از متن منابع دینی به ارائه نظریه استخلاف مبادرت کرده و برای فکر و اراده آدمی جایگاه ویژه قائل بوده و تحقق قانونمداری و سنت های الهی را تحت عنوان سنت های موضوعی بر پایه خواست و اراده انسانی تبیین کرده و نسخه دینی را تنها نسخه برای حل مسائل پیش روی بشر می داند. در این مقال تلاش شده موقعیت فکر و اراده فرد در شکل گیری و تحول اجتماع و ارتباط آن با سنن الهی از منظر صدر مورد واکاوی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها