نویسنده = یعقوب عباسی
واکاوی رابطه طرح قرآنی قوامیت مرد در خانه با آرامش خانواده با رویکرد روان‌شناسی مثبت

دوره 5، شماره 9، شهریور 1400، صفحه 79-102

مریم رستگار؛ محمد صدقی الانق؛ علی پیرهادی؛ یعقوب عباسی