دوره و شماره: دوره 4، شماره 8، اسفند 1399، صفحه 1-135 (پاییز و زمستان 99) 
4. ارز ش‌های جمع‌گرایانه ایرانیان:فراتحلیل نوع‌دوستی

صفحه 57-82

طاها عشایری؛ طاهره جهان پرور؛ الهام عباسی