دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-170 
4. جایگاه دین در گفتمان طالبانیسم

صفحه 65-92

شرف الدین سیدحسین؛ علیرضا حسنی


شماره‌های پیشین نشریه